Turism spelar en viktig roll i Europa på grund av dess ekonomiska- och jobbskapar-potential samt sociala och miljömässiga effekter. Enligt UNWTO är EU-länderna bland de största turistmålen. Turism bidrar också till sysselsättning och ekonomisk tillväxt, liksom till utveckling av landsbygden, perifera eller mindre utvecklade områden. Branschen är bland de största jobbskaparna särskilt för ungdomar, kvinnor och lågkvalificerade arbetare.

Projektet är inriktat på att stödja icke-formell utbildning och överföring av erfarenhet och kunskap inom turismområdet, införa blended-learning, coaching och mentorskap med hjälp av öppna, innovativa och lättanvända digitala verktyg.

SPECIFIKA MÅL:

1. Skapa ett nytt IT-baserat utbildningsverktyg för att stödja icke-formell utbildning och erfarenhets-överföring inom turismområdet, införa blended learning, coaching och mentorskap;

2. Utveckla undervisnings- och läromedel – ett modulärt program för nybörjare och yrkesverksamma inom turism – 6 moduler för nybörjare och 2 för yrkesverksamma (på engelska med översättning till partner-språken) och ett resursbibliotek med interkulturell information, användbara länkar och praktiska deltagar-övningar;

3. Stödja entreprenörskap och icke-formella möjligheter till lärande och undervisning genom att förbättra kompetens och kunskap hos lågkvalificerade personer som vill starta ett nytt företag eller ha en karriär inom turismområdet och coaching och mentorskap i turism av professionella för att överföra sina erfarenheter;

4. Förbättra förmågan hos yrkesverksamma inom turismområdet att bli icke-formella handledare, tränare och mentorer för lågkvalificerade personer för att underlätta deras insteg till arbetsmarknaden, ge karriärvägledning och öka deras entreprenörskapsanda.

5. Skapa ett nätverk av yrkesverksamma inom turismområdet och människor som vill arbeta inom detta område för att öka internationellt och intergenerationsstöd och utbyte av erfarenheter, bästa praxis och lärdomar inom turismområdet.

MÅLGRUPPER:

  • Med detta projekt vill vi hjälpa småföretagare att etablera och styra sina egna turistföretag.
  • Yrkesverksamma, som kan uppmuntras att dela sin kunskap och erfarenhet med nykomlingar i turistsektorn och hjälpa dem att starta ett nytt företag eller påbörja en karriär.  Genom att förbättra sin kvalifikation kan dessa yrkespersoner bli icke-formella handledare, mentorer och instruktörer för människor som vill arbeta inom turismområdet.
  • Chefer och yrkesverksamma, som vill gå ett steg längre, blir mentorer och coacher och överföra sina kunskaper och färdigheter. Dessutom kommer de förvärvade färdigheterna och kompetenserna att vara igenkännliga på arbetsmarknaden i alla partnerländer.
  • Yrkesverksamma: förbättrar färdigheter och kompetenser hos professionella för att bli instruktörer och mentorer för nykomlingar och för att överföra sina erfarenheter inom området turism. Den riktar sig också till en ekonomisk sektor som starkt förlitar sig på överförbara, kompetenser och tvärkulturella utbyten