В Европа туризмът играе важна роля от гл.т. на икономическия си потенциал, възможността да осигурява заетост, както и заради социалното и екологичното си въздействие. Според Световната организация по туризъм към ООН европейските държави са сред основните туристически дестинации. Туризмът допринася и за заетостта и икономическия растеж, както и за развитието на селските, отдалечените и периферните райони.

Индустрията е сред най-големите създатели на нови работни места, особено за младежи, жени и хора с ниска квалификация. Посредством разработването на иновативни и лесни за използване дигитални обучителни инструменти проекът подкрепя неформалното образование, трансфера на опит и знания в сферата на туризма и е насочен към адаптирането на т.нар. „блендед“-обучение и към коучинга и менторинга.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  1. Създаване на онлайн обучителна платформа в подкрепа на неформалното обучение и обмена на опит в областта на туризма и за въвеждането на новаторските подходи на коучинга и менторинга;
  2. Разработване на обучителни материали – модулна програма за начинаещи и професионалисти в сферата на туризма – 6 модула за начинаещи и 2 – за професионалисти (на английски език с превод на всички езици на проекта) и на библиотека с ресурси, съдържащи междукултурна информация, полезни връзки и конкретни примери от практиката;
  3. Подкрепа на предприемачеството и неформалното образование и обучение чрез повишаване на компетенциите и знанията на хора с ниско ниво на образование и квалификация, които искат да започнат бизнес или кариера в сферата на туризма, и на уменията за коучинг и менторинг на професионалисти от туристическия бранш;
  4. Повишаване на възможностите на професионалистите в областта на туризма да станат неформални обучители, коучове и ментори на хора с ниско ниво на образование и квалификация, за да улеснят техния преход към пазара на труда, да им дадат кариерно ориентиране и да повишат предприемаческия им дух;
  5. Да се създаде мрежа от професионалисти в туристическия бранш и хора, които искат да започнат работа в тази сфера, и да се подпомогне международния и междурегионален обмен на опит и експертиза, добри практики и научени уроци в областта;
  6. Да се повиши междусекторното и международно сътрудничество и обмен на добри практики между партньорските страни.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Собственици на малък бизнес, които да се научат как да създадат и управляват туристическия си бизнес;
  • Професионалисти, които да споделят опита и знанията си с хора, които искат да работят в сферата на туризма, и да им помогнат да започнат самостоятелен бизнес или кариера в тази област. Чрез повишаване на квалификацията им, тези професионалисти могат да бъдат неформални обучители, ментори и коучове на хора, които искат да работят в сферата на туризма;
  • Мениджъри и професионалисти, които искат да направят следващата крачка, да станат ментори и коучове и да предадат знанията и опита си. В допълнение получените умения и компетенции ще бъдат признавани на пазара на труда във всички партньорски страни;
  • Професионалисти, които ще повишат уменията и компетенциите си да станат ментори и коучове на хора, които започват бизнес в областта на туризма, и да трансферират опита си в тази сфера. В това отношение проектът е насочен към икономически сектор, който до голяма степен е базиран на универсални умения и компетенции, както и на интензивен междукултурен обмен.