EVM

EVM е организирана като „фабрика за идеи“ и се състои от интердисциплинарен екип, мрежа от сътрудници и добре разработен пул от експерти.Организацията използва различни инструменти и методологии, които позволяват да се избегне влиянието на доминиращата логика и установените парадигми и да се търсят нови алтернативи. Обединен около тази идея, екипът на EVM има познания и опит в областта на тренингите, обучението, технологията и иновациите, както и добавената стойност на служителите си в областта на социалната икономика, с цел управление и прозрачност на проектите, насочени към подкрепа на хората в нужда.

EVM.net е екосистема от хора, инструменти и процеси, които са организирани по новаторски начин, с цел на предложат ефективни и полезни отговори с висока добавена стойност на разнообразните предизвикателства и проблеми, които изникват от различните сфери на обществото. Още от основаването си, EVM си поставя за приоритет онлайн обученията като инструмент за повишаване на професионалните умения на частни и обществени организации, като минималното изискване за тяхното използване е наличието на връзка с интернет.

Никанор

“Никанор” ООД е основана през 2002 г. и работи в сферата на подбора, обучението и управлението на човешките ресурси. Компанията е лицензирана от НАПОО като Център за професионално обучение (ЦПО) за кадри в сферата на туризма и като Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО).  Притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000. Във фирмата работят 5 служителя на пълно работно време и е изградена мрежа от между 50 и 180 външни експерти, учители, обучители и специалисти в различни области.  

Компанията работи на територията на цялата страна, в зависимост от проектите, които изпълнява. Предлага обучения по 25 професии и 32 специалности, езикови курсове, обучения по социални умения, както и онлайн обучения, комбинирани онлайн и офлайн тренинги, виртуални класни стаи и пр.  

Целевите  групи, с които работим, са млади хора, които обучаваме и консултираме в сферата на професионалното ориентиране, кариерното развитие и предприемачеството, и уязвими групи на пазара на труда, в т.ч. безработни, хора в неравностойно положение и с ниско ниво на умения и квалификация и др.  

“Никанор” ООД е разработила над 20 програми в сферата на туризма и предлага широк набор от професионално обучение в областта. Средногодишно обучаваме около 1000 човека. Една от дългосрочните ни стратегически цели е да разширим портфолиото си от обучителни услуги  в сферата на туризма чрез включване на методи от неформалното образование.

SMEBOX AB

SMEBOX AB е типична мрежова компания, която работи с различни партньори и в различни сфери. Като такава екипът й се състои от между 2 и 5 основни служителя, но по различни проекти и инициативи може да нарасне до 10 – 25 човека. Сферата на дейност на SMEBOX са малките и средни предприятия (МСП) и компанията работи като „събирателно звено“ (“toolBOX”) за тях. Фирмата започнва дейността си през 1999 г. на базата на инструменти и методи за обучение и развитие на МСП и мениджъри/собственици на компании. Работата и проектите в Швеция е на местно, регионално и национално ниво, но се изпълняват и проекти и инициативи на международно ниво.

SMEBOX е база на SME Academy – европейска мрежа, фокусирана около знанията ЗА и ОТНОСНО МСП. SMEBOX рабори в сферата на образованието, обучението и заетостта. Участвали сме в международни проекти с организации, работещи в областта на професионалното обучение, с обучители, правещи оценка на инструменти за професионално обучение, разработвали сме учебни програми и курсове, както и програми за развитие на компетентностите.

SMEBOX работи активно за въвеждането на новите технологии и сме ангажирани в различни инициативи в сферата на трансфера на дигитално знание – използване на електронни книги, видео и анимирано видео, добавена реалност и др. като част от обучителните платформи и управленските обучителни системи.

ASSET

ASSET е представителство на Камарата на търговията, индустрията, занаятите и селското стопанство в Потенца (Базиликата) и е основана през 1992 г. с решение N 32/2011/1934 и 2/580/1993. Към момента има 8 служителя.

ASSET е организация в обществена полза и съгласно устава си има следните задачи:

  • Образование и обучение в сферата на бизнеса и предприемачеството, със специална насоченост към новостартиращи предприемачи (от основаването си е провела над 20 000 часа обучение), като предприемаческо обучение е било провеждано дори по проекти, насочени към ученици от горен курс в училища и колежи;
  • Подкрепа на новостартиращи бизнеси чрез предоставяне на информация и консултации (пазарни проучвания, субсидирани заеми, оценка на бизнес средата и пр.);
  • през последните седем години сме помогнали на над 100 нови предприятия от различни сфери, вкл. иновативни старт-ъпи;Професиолно консултиране и ориентиране: ASSET си сътрудничи с 18 средни училища и с регионалния университет и е включил в разлнични инициативи над 1700 ученици и студенти;
  • Организиране на практически стажове, които позволяват на ученици от горен курс да комбинират практическо обучение в компании (или други бизнес организации) с обучение в клас; над 300 ученика са били ангажирани в такива инициативи, организирани от ASSET;
  • Услуги в подкрепа на технологичните и организационни иновации на местни МСП;
  • Промоция на местни предприемачи на международните пазари;
  • Сертифициране на типични и традиционни местни продукти; и др.

Организацията е акредитирана като агенция по заетостта.

В сферата на туризма, ASSET е реализирала няколко инициативи. Туризмът става все по-важен икономически сектор за района на Базиликата, поради нарастващия брой на пристигащи туристи, както и заради наличието не само на крайбрежни зони, но и на природни обекти във вътрешността на района и на исторически градове (на първо място Матера, но и Веноза). Това налага необходимостта от нови инвестиции от страна на местните власти, в т.ч. и търговските камари.

STP

STP Consulting е център за професионално обучение със седалище в Сарагоса (Испания), който предлага инивативни обучителни услуги за частни компании, публични власти от селските райони, училища, НПО и предприемачески инкубатори, както и професионални решения за нестопанския сектор. С услугите си даваме възможност на хора, работещи в МСП, да повишат професионалните си умения по различни професии, както и достъпа си до иновации и предоставяме информация на хора и общности в социален риск и в неравностойно положение. Основната ни дейност е насочена към подобряване на образователните, социалните и културните стандарти чрез активно сътрудничество с други европейски региони.

Като център за професионално обучение, STP предоставя на предприемачите възможности, от които се нуждаят на местния трудов пазар. Предвид настоящата липса на възможности на това ниво, компанията подготвя предприемачите за самостоятелна заетост и за отваряне на нови бизнеси. Чрез различни курсове обучаемите преминават през всеки аспект на избраната от тях бизнес област. В унисон с философията на STP за „учене чрез правене и правене чрез учене“, акцент се поставя на обученията на работното място, при които практическите умения се приемат като също толкова важни, колкото и теоретичните знания. 

LAHTI UAS

LAMK ensisijainen tunnus JPG

Университетът за приложни изследвания в Лахти (Lahti UAS) е част от групата LUT и е мултидисциплинарна образователна инситуция, със седалище в гр. Лахти, намиращ се в южната част на Финаландия.  Lahti UAS е най-голямата огранизация в сферата на висшето образование в региона. Целта й е да развие регионалната работна сила, предприемачеството, обучението и иновационната среда, да допринесе за личностното израстване и за подобряването на околната среда, както и да повиши нивото на интернационализация на региона на Лахти.

Дейностите по проучване и иновации са профилирани в четири мултидисциплинарни стратегически области: дизайн, смарт бизнес, „кръгова икономика“ и растеж и повишаване на стандарта на живот.

През послените години Lahti UAS координира и участва с много национални и европейски проекти, финансирани по различни програми. Броят на студентите във факултета по Бизнес и управление на туристическата индустрия е над 1600 човека, а екипът е от около 70 преподавателя. Фекултетът предлага 8 бакалавърски програми (две от тях на английски език) и 5 магистърски програми (една от тях на английски език). Lahti UAS е разработил мултудисциплинарни обучителни пакети в сферата на дизайна на услуги, „кръговата икономика“, предприемачеството и събитийния мениджмънт. Тези пакети са интердисциплинарни обучнителни програми, в които студентите могат да специализират и да натрупат опит в различни области от живота чрез работа по проекти.